ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ (Copy)