ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ